THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN BHYT VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRÊN THẺ BHYT

   

THÔNG BÁO

 (GẤP)

 

V/v: thu tiền BHYT và chỉnh sửa thông tin trên thẻ BHYT

 

Kể từ ngày 10/03/2017 Nhà trường tiến hành thu tiếp tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2017.

Số tiền phải đóng cho BHYT là : 400.000đ/SV

Giá trị sử dụng: 03/2017-12/2017.

Những sinh viên có nhu cầu tham gia BH đóng tiền cho cán bộ lớp, cán bộ lớp lên DS gồm: họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tên bệnh viên đăng ký, số CMND, số điện thoại, sau đó chuyển lại cho phòng kế toán, mọi thông tin cung cấp sai Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Những sinh viên nào có thông tin trên thẻ BHYT bị sai xuống gấp phòng tài vụ để chỉnh sửa kịp thời.

Hạn chót nhận tiền và chỉnh sửa thẻ đến cuối ngày 15/03/2015, sau thời gian này Trường sẽ không nhận yêu cầu làm thẻ mới hoặc chỉnh sửa thẻ Bảo Hiểm nữa.

 

                                                                                                                                                                   Phòng Tài Vụ