Ban Chấp hành Đoàn trường lâm thời

1.Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đoàn Trường.

  1. 2.Đồng chí Đỗ Quốc Huy, Phó Bí thư Đoàn trường.
  2. 3.Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
  3. 4.Đồng chí Nguyễn Hoàng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  4. 5.Đồng chí Huỳnh Vinh Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  5. 6.Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  6. 7.Đồng chí Bùi Thị Vân, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  7. 8.Đồng chí Nguyễn Anh Duy, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  8. 9.Đồng chí Bùi Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.