Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007.

Tải file đính kèm