Thông báo số 3: Hội thi Người dẫn Chương trình - MICRO VÀNG, lần 2, năm 2016.