Thông báo thời khóa biểu Khóa 08 học kỳ 1 (năm học 2018 - 2019)- Hệ Chính quy

Thời khóa biểu lớp 8.1 ( Xem tại đây )

Thời khóa biểu lớp 8.2 (Xem tại đây)

Thời khóa biểu lớp 8.3 ( Xem tại đây)

Thời khóa biểu lớp 8.4 ( Xem tại đây)

Thời khóa biểu lớp 8.5 ( Xem tại đây)

Thời khóa biểu lớp 8.6 ( Xem tại đây)

Ghi chú:

Sinh viên xem kỹ thời khóa của lớp mình đang học để đi học đúng giờ và đúng phòng học