THỜI KHÓA BIỂU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN UPDATE NGÀY 29/09/2017

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN UPDATE NGÀY 29/09/2017 (Chi tiết xem tại đây)

Lưu ý: Các môn line vàng là môn mới, các lớp note lại để sắp xếp thời gian tham gia học đúng giờ