Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu khóa 05,06 chính quy  ( Xem tại đây) - cập nhật ngày 11/09/2017

Thời khóa biểu khóa 07 chính quy - Đợt 1- Khai giảng ngày 07/08  ( Xem tại đây) - cập nhật ngày 11/09/2017

Thời khóa biểu khóa 07 chính quy - Đợt 2- Khai giảng ngày 28/08  ( Xem tại đây) - cập nhật ngày 16/09/2017

Lưu ý: Các môn tô đỏ là các môn mới được cập nhật