Phòng Đào tạo

+ NHÂN SỰ:

 

-Phó phòng đào tạo

Thầy Châu Phước Hy

ĐT: 028.5404 77 99 – Ext.105

DĐ:0909101899

E-mail: hycp@ich.edu.vn

-Chuyên viên

Thầy Nguyễn Văn Thắng

ĐT: 028.5404 77 99 – Ext.105

DĐ:0939256590

E-mail: thangnv@ich.edu.vn

-Chuyên viên

Thầy Lê Thị Kim Như

ĐT: 028.5404 77 99 – Ext.105

DĐ:01688746141

E-mail:nhultk@ich.edu.vn

 

+ CHỨC NĂNG:

Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo.

+ NHIỆM VỤ:

Phòng đào tạo có những nhiệm vụ chính sau đây :

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm :

  1. Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

-    Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;

-    Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

-    Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

-    Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

-    Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

-    Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

  1. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

3.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.