Phòng Đào tạo

   

NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Trần Quang Khải

ĐT: 08.5404 7799 - ex. 105

E-mail: daotao@ich.edu.vn

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý, tổ chức và triển khai, thực hiện công tác đào tạo: kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo Qui chế Đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo quy chế của Nhà trường;
 • Giúp Hiệu trưởng tổ chức việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và đánh giá kết quả học tập HSSV.

NHIỆM VỤ

 • Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ trường cao đẳng.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của Nhà trường;
 • Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu;
 • Lập kế hoạch thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ;
 • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng;
 • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên.
 • Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.