Bộ môn Xây dựng - Kiến trúc

   

NHÂN SỰ

TỔTRƯỞNG

ThS. Phan Nguyên Lộc

ĐT: 028 5404 7799 - ext: 104

E-mail: xaydung@ich.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO