UBND TPHCM: YÊU CẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠM NGƯNG DẠY – HỌC TRỰC TIẾP

Mới đây, UBND TPHCM đã gửi công văn đến các đơn vị cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM về việc yêu cầu các đơn vị này thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng các hoạt động dạy – học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp kể cả các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường thực hiện nghiêm Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021.

Cụ thể, các cơ sở này phải tạm ngưng các hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục trực tiếp. Trường hợp phải triển khai các hoạt động dạy – học không thể tổ chức qua mạng internet, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức ctrieenr khai phù hợp nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM. Đặc biệt là yêu cầu 5K.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở này chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của TP.