THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI MÔN GIAO THOA VĂN HÓA _CDTA05A, CDTA06A