CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng : ThS. Nguyễn Đăng Lý

điện thoại: 028.5404 7799 - ex. 103

E-mail: lynd@ich.edu.vn

2. Hiệu Phó : ThS. Nguyễn Quốc Toàn

điện thoại: 028.5404 7799 - ex. 109

E-mail: toannq@ich.edu.vn

3. Hiệu Phó : ThS. Huỳnh Thị Thu Tâm

điện thoại: 028.5404 7799 

E-mail: tamhtt@ich.edu.vn


Chức năng :

Trực tiếp tổ chức và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Bộ LĐ-TB&XH, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành địa phương về toàn bộ các hoạt động trong nhà trường.

Là người quản lý điều hành các công việc chuyên môn trong công tác giáo dục và đào tạo.

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển về công tác tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ và định hướng phát triển của Nhà trường.

Nhiệm vụ :

Phụ trách chung, chủ tài khoản, chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng - Kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Chủ tịch các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển dụng giảng viên.

Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại và hợp tác trong và ngoài nước. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong 5 đến 10 năm tới. Xây dựng qui chế, qui định và các văn bản pháp lý của trường.

Hãy nhập số điện thoại của bạn
và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để tư vấn

Chúng tôi đang tiếp nhận và gửi tới bộ phận xử lý

Cảm ơn.
Chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể.

Liên hệ