Phòng Kỹ thuật

NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

Anh Lê Đức Việt

ĐT: 028.5404 7799 - ext. 106

DĐ:0918582142

E-mail: kythuat@ich.edu.vn

vietld@ich.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

Anh Nguyễn Lê Thái Nhân

ĐT: 028.5404 7799 - ext. 106

DĐ:0912295853

E-mail: nhanplt@ich.edu.vn

CHỨC NĂNG

  • Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà trường,
  • Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

  • Xây dựng thiết lập hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Nhà trường,
  • Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra về mặt kỹ thuật đối với các đơn vị trong trường, sao cho sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn lao động,
  • Quản lý, bảo quản, sửa chữa thiết bị trong toàn Trường. Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc. Phối hợp cùng phòng Hành chính - Kế toán trong việc đấu thầu, mua sắm thiết bị,
  • Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, trong phạm vi toàn Trường,
  • Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án đổi mới công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà trường,
  • Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.