Phòng Hành chính - Kế toán

NHÂN SỰ

 KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Cô Trần Thị Huyền Thương

ĐT: 08.5404 7799 - ex. 107

DĐ:0937158369

E-mail: taivu@ich.edu.vn

CHỨC NĂNG

 • Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý hành chính của Nhà trường, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của công việc và kỷ luật lao động
 • Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

Mãng Hành chính:

 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường theo quy định hiện hành.
 • Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Nhà trường; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chương trình cũng như các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, bảo hiểm xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong Trung tâm,

 • Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức trong Trường.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng

Mãng Kế toán:

 • Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính, lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm của trường; thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ Tài chính - Kế toán của nhà nước.
 • Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Trường.
 • Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện khoán chi theo qui định của Nhà nước.
 • Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng