Ban Kiểm soát nội bộ

NHÂN SỰ

TRƯỞNG BAN

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 107

DĐ:0903685984

E-mail: lentm@ich.edu.vn